manhnt9 's portal
2018-02-20

Quản trị truyền thống hay tiên tiến?

Đang thiên về ý định quản lý theo kiểu truyền thống cho công ty. Rất ít các tổ chức không phân cấp có thể thành công dù là nước ngoài, làm với người Việt lại càng khó trong vấn đề này. Muốn áp dụng nhiều thứ mới nhưng rủi ro cao quá.

Previous