manhnt9 's portal
2017-06-23

Làm phần mềm hay sản phẩm?

Làm phần mềm cũng chỉ là kinh doanh. Bán được phần mềm cũng như bán hàng, phỏng vấn xin việc cũng là tiếp thị (bản thân). Có thể rồi sau này IT sẽ không phải ngành chính của mình. Muốn tạo ra một thương hiệu nào đó, sản phẩm đủ đơn giản và hữu ích. Đầu óc thiết kế phần mềm cần nâng lên thiết kế sản phẩm.

Previous